Oferta edukacyjna

Ekonomia

3-letnie studia I stopnia

Opis kierunku

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie nauk ekonomicznych. Studia przygotowują do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi.
Wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają na uzyskanie pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i prywatnych) - głównie na stanowiskach operacyjnych w kraju i za granicą. Absolwent posiada także niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Potrafi poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Absolwent jest dobrze przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.
Studentom oferujemy możliwość odbywania praktyk zawodowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki wieloletniej współpracy z partnerami zagranicznymi nasi studenci mogą odbywać praktyki w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji i innych miejscach na świecie. Praktyki zawsze łączymy z nauką języka obcego.

Organizacja studiów

Studia trwają sześć semestrów. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy licencjackiej i egzaminem dyplomowym. Słuchacze uzyskują tytuł licencjata.

Kontynuacja nauki

Absolwent studiów I stopnia  może kontynuować naukę na studiach magisterskich lub na studiach podyplomowych. 

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń

W czasie studiów możesz odbyć praktykę w różnej wielkości firmach. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus Plus i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

 

 

 

specjalności

Na 2 roku wybierasz specjalność.

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

Celem kształcenia na specjalności jest dostarczenie studentom wiedzy, praktycznych umiejętności i podstawowych doświadczeń dobrze przygotowujących  do rozwiązywania problemów ekonomicznych i podejmowania racjonalnych decyzji na różnych szczeblach zarządzania jednostką gospodarczą. Proces kształcenia obejmuje wiedzę ekonomiczną, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu gospodarowania zasobami finansowymi, rzeczowymi i informacyjnymi współczesnego przedsiębiorstwa. Ze względu na globalne zmiany zachodzące w gospodarce, specjalność obejmuje nowoczesne ekonomiczne modele zachowań podmiotów gospodarczych w warunkach konkurencji, ryzyka i zmienności otoczenia. Absolwent jest specjalistą dobrze poruszającym się w obszarze analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, w oparciu o znajomość dostępnych i tworzonych źródeł informacji i sprawozdawczości finansowej, z aktywnym wykorzystaniem informatyki oraz wyposażonym w umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych przy stosowaniu narzędzi/metod ekonomicznych, pozwalających maksymalizować oczekiwany efekt, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka.

Dla kogo?
Studia na tej specjalności skierowane są do wszystkich osób, które planują rozwijać swoją karierę zawodową w przedsiębiorstwach oraz instytucjach finansowych, na stanowiskach niższych i średnich szczebli zarządzania. Absolwenci będą przygotowani są do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Ukończenie specjalności daje dobre przygotowanie do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

Praktyczny wymiar kształcenia:

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie:
•    ogólno - ekonomicznym, dotyczącym działania gospodarki w skali makro i mikro,
•    globalizacji i wpływu uwarunkowań międzynarodowych na gospodarkę, rynek i postęp,
•    podstaw rachunkowości i analizy sprawozdań finansowych,
•    specjalistycznej znajomości metod analizy finansowej, ekonomicznej i gospodarowania zasobami materialnymi,
•    przygotowania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,
•    zarządzania zasobami ludzkimi i współpracy z innymi uczestnikami procesów gospodarczych,
•    wykorzystania programów finansowych do podejmowania decyzji.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:
•    analizowania warunków i przebiegu procesów w organizacjach gospodarczych,
•    analizowania zmian zachodzących na rynku i potrzeb użytkowników końcowych produktów i usług,
•    księgowania i analizowania dokumentów finansowych,
•    zarządzania i strategicznego podejmowania decyzji,

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie: 
•    skutecznej komunikacji jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi,
•    radzenia sobie ze stresem,
•    inteligencji emocjonalnej,
•    pracy zespołowej i budowania współpracy,
•    budowania autorytetu z elementami i cechami lidera,
•    etyki zawodowej,
•    doskonalenia własnych umiejętności i rozwijania talentów związanych z zarządzaniem organizacjami gospodarczymi,
•    efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w firmach i korporacjach na stanowiskach operacyjnych lub w instytucjach otoczenia biznesu oferujących usługi i doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami. Możesz również założyć własną działalność gospodarczą.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć praktykę w różnej wielkości firmach. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

ZARZĄDZANIE PROCESEM ZMIAN I DESIGN THINKING

Celem kształcenia na tej specjalności jest dostarczenie studentom wiedzy, praktycznych umiejętności i podstawowych doświadczeń niezbędnych w dziedzinie zarządzania procesami i projektami w organizacjach. Kształcenie wykorzystuje najnowsze koncepcje konkurencyjności i modele biznesowe, w tym głównie metodologię Design Thinking. Jest to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników końcowych. Pozwala na kreowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań  m.in. w postaci nowych produktów,  innowacyjnych technologii, usług, strategii, procesów, programów edukacyjnych, a nawet  modeli biznesowych. Absolwenci przygotowani są do pracy w  biznesie, przemyśle, edukacji czy administracji, gdzie wykorzystanie metody Design Thinking wspiera rozwój innowacji i daje gwarancję niestandardowych rozwiązań.

Efektem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie absolwentów do zawodu projektanta na poziomie umożliwiającym samodzielne podejmowanie i wykonywanie różnorodnych zadań wchodzących w zakres projektowania produktów i usług oraz procesów biznesowych wewnątrz organizacji i w jej otoczeniu. Ogólnie zmierza do uksztaltowania tych cech, które uznaje się za pożądane, najistotniejsze i konieczne dla przyszłego pracownika zarządzającego procesami lub aktywnie w nich uczestniczącego, w tym zarządzania projektami.

Program nauczania stwarza możliwości rozwijania i sukcesywnego utrwalania, w oparciu o indywidualne predyspozycje studiujących, wrażliwości, wyobraźni oraz kreatywnej inwencji. Zapewnia równocześnie, w stopniu możliwie pełnym, niezbędny zasób zawodowej wiedzy.

Dla kogo?
Specjalność adresowana jest do wszystkich, którzy chcą podjąć pracę w firmach, korporacjach,  fundacjach, szkołach i administracji na stanowiskach gdzie programowane i wdrażane są zmiany poprzez  innowacje, ale  nie poprzez kopiowanie i ulepszanie, tylko poprzez wdrażanie oryginalnych rozwiązań opartych na głęboko rozpoznanych potrzebach użytkowników.

Praktyczny wymiar kształcenia:

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie:
•    ogólno - ekonomicznym, dotyczącą działania gospodarki w skali makro i mikro,
•    globalizacji i wpływu uwarunkowań międzynarodowych na gospodarkę, rynek i postęp,
•    specjalistycznej znajomości metod analizy finansowej, ekonomicznej i gospodarowania zasobami materialnymi,
•    przygotowania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,
•    zarządzania zasobami ludzkimi i współpracy z innymi uczestnikami procesów gospodarczych,
•    istoty i znaczenia innowacyjności w budowaniu konkurencyjność organizacji,
•    metodologii Design Thinking.

Rozwijasz umiejętności m. in. w zakresie:
•    analizowania warunków i przebiegu procesów gospodarczych,
•    podejmowania decyzji dotyczących przyjmowanych modeli biznesowych i kierunków zmian,
•    analizowania zmian zachodzących na rynku i potrzeb użytkowników końcowych produktów i usług,
•    programowania procesu zmian,
•    wykorzystania metodologii Design Thinking do wyznaczania kierunków rozwoju.

Doskonalisz kompetencje społeczne m. in. w zakresie:
•    skutecznej komunikacji jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi;
•    pracy zespołowej i współpracy w interdyscyplinarnej grupie projektowej;
•    radzenia sobie ze stresem;
•    inteligencji emocjonalnej;
•    pracy zespołowej i budowania współpracy;
•    budowania autorytetu z elementami i cechami lidera;
•    etyki zawodowej;
•    doskonalenia własnych umiejętności i budowania otwartości na niestandardowe podejście do rozwiązywania problemów;
•    efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym;

Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w:
•    firmach i korporacjach nastawionych na elastyczne dopasowanie się do zmian na rynku i w potrzebach klientów,
•    własnej firmie zbudowanej na innowacyjnym pomyśle odpowiadającym na niezaspokojone potrzeby klientów,
•    instytucjach samorządowych wdrażających ideę inteligentnych specjalizacji,
•    instytucjach otoczenia biznesu oferujących usługi i doradztwo w zakresie zarządzania zmianami,
•    instytucjach oświatowych nastawionych na wdrażanie innowacyjnych metod nauczania.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć praktykę w firmach nastawionych na wdrażanie innowacyjnych procesów zmian i budowanie w oparciu o nie przewagi konkurencyjnej. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Partnerzy w realizacji studiów:
W realizacji studiów na tej specjalności współpracujemy z organizacjami i instytucjami wykorzystującymi nowoczesne metody zarządzania procesem zmian np. Starostwo powiatowe w Bochni.

Kontynuacja nauki
Absolwent studiów I stopnia na specjalności: Zarządzanie procesem zmian i Design Thinking może kontynuować naukę na studiach magisterskich o tej samej specjalności lub na studiach podyplomowych.
Absolwent studiów II stopnia na specjalności: Zarządzanie procesem zmian i Design Thinking może kontynuować naukę na studiach doktoranckich i podyplomowych.

 

Stypendia

Krótki opis o programie stypendialnym i jak można sfinansować studia.

Stypendium Rektora

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen, mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz biorą czynny udział w życiu akademickim i promocji Uczelni. Wnioski o Stypendium Rektora należy składać do 15 października.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1 000 zł.

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września.

POMOC MATERIALNA

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapomogi

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być  np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.  Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Stypendia dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Rekrutacja na Ekonomię I st. Bochnia

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się na stronie uczelni

Kliknij w Rekrutacja online i załóż konto. Rejestracja trwa tylko kilka minut. Po zarejestrowaniu Twoim loginem będzie Twoje <nazwiskoimię>, a hasłem nr <pesel>.

2. Wypełnij uważnie formularz rekrutacyjny

To Trwa tylko kilka minut. Wypełnij informacje dokładnie. Rejestracja w systemie nie jest konieczna aby uzyskać status kandydata. Warunkiem wpisania na listę kandydatów na studia jest złożenie w siedzibie uczelni kompletu dokumentów.

3. Skompletuj wymagane dokumenty:

  • ankieta osobowa
  • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, bądź duplikat albo potwierdzona przez Uczelnię kserokopia
  • potwierdzona przez Uczelnię kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • dwie aktualne fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersja elektroniczna w rozdzielczości 300 dpi
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Kanclerza.

4. Złóż wymagane dokumenty w dziekanacie uczelni lub wybranego wydziału.

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni w Kielcach lub w siedzibach wydziałów zamiejscowych. Terminy składania dokumentów: do 30 września br.

5. Wpłać pierwsze czesne

Wszystkie formy studiów na Uczelni są odpłatne. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, po zakwalifikowaniu na studia, jest wniesienie l raty opłaty za studia w określonej przez Kanclerza wysokości.

Opłaty

Absolwenci Staropolskiej Szkoły Wyższej są zwolnieni z opłaty wpisowej Czesne płatne jest w 12 miesięcznych ratach (płatne z góry do 5 każdego miesiąca). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za cały rok w jednej racie, dzięki czemu otrzymasz zniżkę 5%.

Student nie ponosi dodatkowych opłat związanych z warunkiem, przedłużeniem sesji, urlopem dziekańskim, urlopem krótkoterminowym, urlopem długoterminowym, egzaminami dodatkowymi, egzaminami poprawkowymi oraz różnicami programowymi.

W sytuacji powtarzania roku, studenci są zobligowani do zapłaty 50% czesnego obowiązującego na danym kierunku.

opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł

Numer konta do wpłat wpisowego i opłaty rekrutacyjnej:

59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna. Opłata rekrutacyjna powinna zostać wniesiona do 3 dni od złożenia dokumentacji w formie elektronicznej bądź papierowej.
Wpłat czesnego będziesz dokonywać na indywidualne konta studenckie.

wysokość czesnego za rok studiów

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
12 rat - wysokość raty 300 zł 300 zł

całkowity koszt studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne
10 800 zł 10 800 zł

Więcej informacji

  • Dziekanat Wydziału w Bochni
  • ul. Trudna 1
  • tel. 14 611 95 30, 41 345 85 88
  • bochnia@stsw.edu.pl
 

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie