Oferta edukacyjna

Finanse i Rachunkowość

3-letnie studia I stopnia

OPIS KIERUNKU

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Efektem procesu kształcenia jest rozumienie przyczyn i skutków występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu finansów, zarządzania, ekonomii, a także dyscyplin komplementarnych (np. matematyka, socjologia, informatyka), pozwala absolwentowi tego kierunku na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach samorządu terytorialnego w skali regionu, kraju i na arenie międzynarodowej.

Absolwent potrafi znajdować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości, rozumie je oraz umie je analizować. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości. Jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych na pomocniczych stanowiskach. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studentom oferujemy możliwość odbywania praktyk zawodowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki wieloletniej współpracy z partnerami zagranicznymi nasi studenci mogą odbywać praktyki w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji i innych miejscach na świecie. Praktyki zawsze łączymy z nauką języka obcego.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia trwają sześć semestrów. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy licencjackiej i egzaminem dyplomowym. Słuchacze uzyskują tytuł licencjata.

dobre praktyki i wymiana doświadczeń

W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Kontynuacja nauki 

Absolwent studiów I stopnia może kontynuować naukę na studiach magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość, Ekonomia, lub na studiach podyplomowych

 

 

 

specjalności

Na 2 roku wybierasz specjalność.

RACHUNKOWOŚĆ

Celem kształcenia na tej specjalności jest dostarczenie studentom wiedzy, praktycznych umiejętności i podstawowych doświadczeń z zakresu rachunkowości wykorzystywanych przy prowadzeniu działalności przez wszystkie przedsiębiorstwa i inne organizacje zgodnie z polskimi i unijnymi regulacjami prawa bilansowego i podatkowego. W ramach specjalności uzyskuje się wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości, sporządzania bilansu i rachunku wyników, procedur opodatkowania oraz ubezpieczeń społecznych. 

Studenci nabywają umiejętności prowadzenia ewidencji działalności, sporządzania sprawozdań oraz dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych. Zdobywają praktyczne umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą i zostają przygotowani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych i statystycznych, deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych oraz przygotowania informacji na potrzeby zarządzania. 

Absolwenci specjalności są przygotowani do samodzielnego prowadzenia księgowości i rozliczeń podatkowych. Mogą także pracować jako księgowi w biurach rachunkowych i w jednostkach gospodarczych. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach specjalności są także przydatne przy prowadzeniu własnej działalności. 

Adresaci studiów
Specjalność adresowana jest do wszystkich, którzy chcą podjąć pracę w różnych instytucjach rynku finansowego i organizacjach gospodarczych, takich jak: banki, biura rachunkowe, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowo-handlowe, firmy konsultingowe, giełdy. Absolwenci są też przygotowani do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

 

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie:

 • prowadzenia księgowości, sporządzania bilansu i rachunku wyników, 
 • procedur opodatkowania oraz ubezpieczeń społecznych,
 • finansów publicznych i  systemu podatkowego,
 • bankowości i rynku kapitałowego,  
 • finansów przedsiębiorstw i analizy finansowej,
 • finansów międzynarodowych. 

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie: 

 • prowadzenia efektywnej ewidencji księgowej,
 • analizy i oceny podstawowych zjawisk gospodarczych,
 • analizowania warunków i przebiegu procesów finansowych,
 • oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej,
 • prowadzenia ewidencji zaszłości gospodarczych,
 • rozwiązywania problemów z zakresu rachunkowości i finansów,
 • wykorzystania informatycznych programów finansowych.

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie: 

 • skutecznej komunikacji, jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi,
 • współpracy  z innymi uczestnikami procesów w obrębie finansów,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • inteligencji emocjonalnej,
 • budowania autorytetu związanego z wykonywanym zawodem i zajmowanym stanowiskiem,
 • etyki zawodowej;
 • doskonalenia własnych umiejętności i profesjonalnego rozwiązywania problemów,
 • efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w:

 • biurach rachunkowych, 
 • działach księgowo-finansowych jednostek gospodarczych,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych, 
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej, 
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowo-handlowych, 
 • firmach konsultingowych i instytucjach otoczenia biznesu. 

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć praktykę w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych, instytucjach otoczenia biznesu oraz bankach. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki 
Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość, studiów I stopnia na specjalności: Rachunkowość, może kontynuować naukę na studiach magisterskich o tej samej specjalności i specjalnościach pokrewnych lub na studiach podyplomowych. 

Partnerzy w realizacji studiów:
W realizacji studiów na tej specjalności współpracujemy między innymi z przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu, bankami i ubezpieczycielami, jednostkami samorządu terytorialnego ( gminami, powiatami, województwami).

 

FINANSE PUBLICZNE

Specjalność Finanse publiczne koncentruje się na przekazaniu studentom wiedzy z zakresu finansów publicznych, a w szczególności obejmującej zasady, reguły oraz sposoby zarządzania finansami publicznymi. Studenci w trakcie kształcenia nabywają umiejętności prawidłowego i swobodnego posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu finansów publicznych, analizy zachodzących zjawisk w sektorze finansów publicznych (zarówno pod względem prawnym jak i ekonomicznym), wykorzystywania dostępnych źródeł informacji o sektorze finansów publicznych oraz znajomość struktury i specyfiki prawno-finansowej poszczególnych jednostek sektora.

Specjalność dedykowana jest osobom chcącym realizować się jako pracownicy szeroko pojętego sektora publicznego oraz osobom, które w podmiotach gospodarczych będą stykały się na co dzień z koniecznością współpracy z podmiotami sektora finansów publicznych. 

Przedmioty realizowane w ramach wykładów, ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych przygotują absolwentów do roli pracowników przedsiębiorstw świadczących usługi na rzecz podmiotów sektora finansów publicznych, zajmujących się zagadnieniami podatkowymi zarówno w podmiotach gospodarczych, jak i w administracji skarbowej, pracowników jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, ich gospodarkę finansową czy też kontrolę i nadzór nad działalnością takich jednostek. 

Adresaci studiów
Specjalność adresowana jest do wszystkich, którzy chcą podjąć pracę w przedsiębiorstwach współpracujących z sektorem finansów publicznych, instytucjach finansowych obsługujących sektor publiczny, instytucjach realizujących partnerstwo publiczno-prywatne, w tym współfinansowane ze środków pomocowych państwa lub europejskich, wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych na stanowiskach związanych z gospodarką finansową tych jednostek, jednostkami samorządu terytorialnego (gminami, powiatami, województwami).

 

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie: 

 • zasad i reguł oraz sposobów i narzędzi zarządzania finansowego (podstawy),
 • zasad organizacji z zakresu finansów publicznych,
 • analizy zjawisk i procesów związanych z tworzeniem funduszy publicznych,
 • wyjaśniania związków między gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych,
 • wyjaśnienia przyczyn i skutków występowania zjawisk i procesów pieniężnych na szczeblu makroekonomicznym,
 • analizowania relacji finansowych między sektorem publicznym i prywatnym.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie: 

 • wykorzystywania środków finansowych zgodnie z zasadami finansów publicznych, 
 • analizowania warunków i przebiegu procesów finansowych,
 • prawidłowego i swobodnego posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu finansów publicznych, 
 • analizowania zachodzących zjawisk w sektorze finansów publicznych (zarówno pod względem prawnym jak i ekonomicznym), 
 • wykorzystywania dostępnych źródeł informacji o sektorze finansów publicznych,
 • swobodnego poruszania się w obrębie struktury i specyfiki prawno-finansowej poszczególnych jednostek sektora.

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:

 • skutecznej komunikacji, jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi,
 • współpracy  z innymi uczestnikami procesów w obrębie finansów publicznych,
 • radzenia sobie ze stresem i w sytuacji pracy pod presją czasu,
 • inteligencji emocjonalnej,
 • budowania autorytetu związanego z wykonywanym zawodem i zajmowanym stanowiskiem,
 • etyki zawodowej,
 • doskonalenia własnych umiejętności i profesjonalnego rozwiązywania problemów,
 • efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Perspektywy zawodowe:

 • Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w:
 • przedsiębiorstwach współpracujących z sektorem finansów publicznych,
 • instytucjach finansowych obsługujących sektor publiczny,
 • instytucjach realizujących partnerstwo publiczno-prywatne, w tym współfinansowane ze środków pomocowych państwa lub europejskich,
 • wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych na stanowiskach związanych z gospodarką finansową tych jednostek. a w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego (gminach, powiatach, województwach).

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć praktykę w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych, współpracujących i obsługujących sektor finansów publicznych. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki 
Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość, studiów I stopnia na specjalności: Finanse publiczne, może kontynuować naukę na studiach magisterskich o tej samej specjalności i specjalnościach pokrewnych lub na studiach podyplomowych.

Partnerzy w realizacji studiów:
W realizacji studiów na tej specjalności współpracujemy z przedsiębiorstwami i instytucjami współpracującymi i obsługującymi sektor finansów publicznych.

 

 

Stypendia

Krótki opis o programie stypendialnym i jak można sfinansować studia.

Stypendium Rektora

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen, mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz biorą czynny udział w życiu akademickim i promocji Uczelni. Wnioski o Stypendium Rektora należy składać do 15 października.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1 000 zł.

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września.

POMOC MATERIALNA

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapomogi

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być  np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.  Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Stypendia dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Rekrutacja na Finanse i Rachunkowość I st. Bochnia

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się na stronie uczelni

Kliknij w Rekrutacja online i załóż konto. Rejestracja trwa tylko kilka minut. Po zarejestrowaniu Twoim loginem będzie Twoje <nazwiskoimię>, a hasłem nr <pesel>.

2. Wypełnij uważnie formularz rekrutacyjny

To Trwa tylko kilka minut. Wypełnij informacje dokładnie. Rejestracja w systemie nie jest konieczna aby uzyskać status kandydata. Warunkiem wpisania na listę kandydatów na studia jest złożenie w siedzibie uczelni kompletu dokumentów.

3. Skompletuj wymagane dokumenty:

 • ankieta osobowa
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, bądź duplikat albo potwierdzona przez Uczelnię kserokopia
 • potwierdzona przez Uczelnię kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • dwie aktualne fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersja elektroniczna w rozdzielczości 300 dpi
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Kanclerza.

4. Złóż wymagane dokumenty w dziekanacie uczelni lub wybranego wydziału.

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni w Kielcach lub w siedzibach wydziałów zamiejscowych. Terminy składania dokumentów: do 30 września br.

5. Wpłać pierwsze czesne

Wszystkie formy studiów na Uczelni są odpłatne. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, po zakwalifikowaniu na studia, jest wniesienie l raty opłaty za studia w określonej przez Kanclerza wysokości.

Opłaty

Absolwenci Staropolskiej Szkoły Wyższej są zwolnieni z opłaty wpisowej Czesne płatne jest w 12 miesięcznych ratach (płatne z góry do 5 każdego miesiąca). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za cały rok w jednej racie, dzięki czemu otrzymasz zniżkę 5%.

Student nie ponosi dodatkowych opłat związanych z warunkiem, przedłużeniem sesji, urlopem dziekańskim, urlopem krótkoterminowym, urlopem długoterminowym, egzaminami dodatkowymi, egzaminami poprawkowymi oraz różnicami programowymi.

W sytuacji powtarzania roku, studenci są zobligowani do zapłaty 50% czesnego obowiązującego na danym kierunku.

opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł

Numer konta do wpłat wpisowego i opłaty rekrutacyjnej:

59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna. Opłata rekrutacyjna powinna zostać wniesiona do 3 dni od złożenia dokumentacji w formie elektronicznej bądź papierowej.
Wpłat czesnego będziesz dokonywać na indywidualne konta studenckie.

wysokość czesnego za rok studiów

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rok studiów 3 840 zł 3 840 zł
12 rat - wysokość raty 320 zł 320 zł

całkowity koszt studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne
11 520 zł 11 520 zł

Więcej informacji

 • Dziekanat Wydziału w Bochni
 • ul. Trudna 1
 • tel. 14 611 95 30, 41 345 85 88
 • rekrutacja@stsw.edu.pl
 

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie