Oferta edukacyjna

Ekonomia

2-letnie studia II stopnia

OPIS KIERUNKU

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych poszerzeniem i pogłębieniem wiedzy – w stosunku do studiów pierwszego stopnia - z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Efektem procesu kształcenia są umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową.

Efektem procesu kształcenia jest przygotowanie do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego - w kraju i za granicą. Studia przygotowują do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Studentom oferujemy możliwość odbywania praktyk zawodowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki wieloletniej współpracy z partnerami zagranicznymi nasi studenci mogą odbywać praktyki w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji i innych miejscach na świecie. Praktyki zawsze łączymy z nauką języka obcego.

Organizacja studiów

Studia trwają cztery semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy magisterskiej i egzaminem dyplomowym. Słuchacze uzyskują tytuł magistra.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń

W czasie studiów możesz odbyć praktykę w różnej wielkości firmach. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus Plus i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

kontynuacja nauki 

Absolwent studiów II stopnia może kontynuować naukę na studiach podyplomowych. 

 

 

 

 

specjalności

EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Absolwent specjalności Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające mu podejmowanie optymalnych decyzji ekonomicznych na różnych etapach gospodarowania w warunkach wzmożonej konkurencji, dużej zmienności otoczenia, niepewności i ryzyka.

Absolwent potrafi analizować uwarunkowania mikro- i makroekonomiczne niezbędne do budowania prognoz gospodarczych. Zna metody stosowane przy dokonywaniu właściwych wyborów ekonomicznych, korzystnych dla danego podmiotu gospodarczego. Ponadto posiada wiedzę z zakresu psychologii pracy menedżera. Przede wszystkim zna metody funkcjonowania w warunkach stresowych i radzenia sobie z nadmiernym stresem towarzyszącym pracy menedżera.

Kluczowym elementem kształcenia w ramach specjalności jest zdobywanie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, istotnych dla przyszłego funkcjonowania w roli menedżera, osoby odpowiedzialnej za i/lub wspomagającej strategiczny proces decyzyjny. Absolwenci specjalności ekonomika  przedsiębiorstw są przygotowani w szczególności do pracy na stanowiskach kierowniczych na różnych szczeblach struktury organizacyjnej przedsiębiorstw, a także do pracy w charakterze doradców ekonomicznych.

Adresaci studiów
Specjalność Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw  powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnej globalnej gospodarki na specjalistów – menedżerów potrafiących nie tylko podejmować strategiczne decyzje w warunkach burzliwego otoczenia gospodarczego, ale również specjalistów potrafiących analizować informacje ekonomiczne i na ich podstawie trafnie formułować prognozy dotyczące sytuacji przedsiębiorstwa, branży, rynku krajowego i globalnego.

 

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie: 
•    wpływu warunków działania gospodarki w skali makro i mikro na skuteczność działania organizacji gospodarczej,
•    analizy wpływu uwarunkowań międzynarodowych i globalizacji na gospodarkę, rynek i postęp,
•    specjalistycznej analizy dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych,
•    zarządzania finansami organizacji i podczas realizacji przedsięwzięć rozwojowych, przeprowadzania audytów,
•    efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej,
•    zarządzania zasobami ludzkimi i współpracy z innymi uczestnikami procesów gospodarczych,
•    budowania przewagi konkurencyjnej i wprowadzania innowacyjnych zmian.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:

•    specjalistycznego analizowania warunków i przebiegu procesów w organizacjach gospodarczych,
•    zaawansowanego analizowania zmian zachodzących na rynku i potrzeb użytkowników końcowych produktów i usług,
•    analizowania dokumentów finansowych i podejmowania racjonalnych decyzji,
•    zarządzania i strategicznego podejmowania decyzji.

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:
•    organizacji pracy zespołowej i wspierania współpracy,
•    budowania autorytetu z elementami i cechami lidera,
•    etyki zawodowej,
•    doskonalenia własnych umiejętności i rozwijania talentów związanych z zarządzaniem organizacjami gospodarczymi,
•    efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w:
•    firmach i korporacjach na stanowiskach operacyjnych,
•    własnej firmie,
•    instytucjach otoczenia biznesu oferujących usługi i doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć praktykę w różnej wielkości firmach. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

ZARZĄDZANIE PROCESEM ZMIAN I DESIGN THINKING

Celem kształcenia na tej specjalności jest dostarczenie i poszerzenie wiedzy, praktycznych umiejętności i doświadczeń niezbędnych w dziedzinie zarządzania procesami i projektami w organizacjach. Kształcenie wykorzystuje najnowsze koncepcje konkurencyjności i modele biznesowe, w tym głownie metodologię Design Thinking. Jest to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników końcowych. Pozwala na kreowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań  m.in. w postaci nowych produktów,  innowacyjnych technologii, usług, strategii, procesów, programów edukacyjnych, a nawet  modeli biznesowych. Absolwenci przygotowani są do pracy w  biznesie, przemyśle, edukacji czy administracji, gdzie wykorzystanie metody Design Thinking wspiera rozwój innowacji i daje gwarancję niestandardowych rozwiązań.

Jednym z najważniejszych elementów programu dydaktycznego są zagadnienia metodologii i procedur Design Thinking. Opanowanie znajomości metodologii i techniki pracy projektowej traktowane jest jako bazowa umiejętność, umożliwiająca właściwe tworzenie, rozwijanie, a następnie prezentację indywidualnych koncepcji. Budując równocześnie niezbędną podstawę rozumienia złożoności i wieloaspektowości procesu projektowania, jego różnokierunkowych odniesień i wielorakich uwarunkowań, w tym uwarunkowań wynikających z potrzeb klientów końcowych.

Program nauczania stwarza możliwości rozwijania i sukcesywnego utrwalania, w oparciu o indywidualne predyspozycje studiujących, wrażliwości, wyobraźni oraz kreatywnej inwencji. Zapewnia równocześnie, w stopniu możliwie pełnym, niezbędny zasób zawodowej wiedzy.

Adresaci studiów
Specjalność adresowana jest do wszystkich, którzy chcą podjąć pracę w firmach, korporacjach,  fundacjach, szkołach i administracji na stanowiskach gdzie programowane i wdrażane są zmiany poprzez  innowacje, ale  nie poprzez kopiowanie i ulepszanie, tylko poprzez wdrożenia oryginalnych rozwiązań opartych na głęboko rozpoznanych potrzebach użytkowników.

Praktyczny wymiar kształcenia

 

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie:
•    wpływu uwarunkowań działania na zmiany zachowań  klientów i organizacji rynkowych,
•    wpływu globalizacji i postępu naukowo-technicznego na kierunki rozwoju,
•    pogłębionej znajomości metod analizy finansowej, ekonomicznej i gospodarowania zasobami materialnymi,
•    przygotowania i samodzielnego prowadzenia oraz rozwijania działalności gospodarczej, w tym start up-ów,
•    budowania przewagi konkurencyjnej poprzez dobór i zarządzanie zasobami ludzkimi
•    znaczenia współpracy w organizacjach, w tym tworzenia i rozwijania klastrów,
•    istoty i znaczenia innowacyjności w budowaniu konkurencyjność organizacji,
•    modeli konkurencyjności i strategii rynkowych,

•    pogłębionej znajomości metod Desing Thinking i warunków ich wykorzystania.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:
•    analizowania warunków działania i procesów z nimi związanych,
•    podejmowania decyzji dotyczących przyjmowanych modeli biznesowych, kierunków zmian i ryzyka oraz skutków podejmowanych decyzji,
•    zaawansowanego analizowania zmian zachodzących na rynku i potrzeb użytkowników końcowych produktów i usług,
•    programowania procesu zmian z wykorzystaniem zestawu metod,
•    wykorzystania zaawansowanej metodologii Design Thinking do wyznaczania kierunków rozwoju i kreowania innowacji.

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:
•    skutecznej komunikacji jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi;
•    kreatywnego podchodzenia ro rozwiązywania problemów,
•    pracy zespołowej i współpracy w interdyscyplinarnej grupie projektowej,
•    umiejętnego prezentowania własnych pomysłów,
•    inteligencji emocjonalnej;
•    zaawansowanych technik i metod pracy zespołowej i budowania współpracy;
•    budowania autorytetu z elementami i cechami lidera;
•    etyki zawodowej;
•    doskonalenia własnych umiejętności i budowania otwartości na niestandardowe podejście do rozwiązywania problemów;
•    efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym;

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w:
•    firmach i korporacjach nastawionych na elastyczne dopasowanie się do zmian na rynku i w potrzebach klientów,
•    własnej firmie zbudowanej na innowacyjnym pomyśle odpowiadającym na niezaspokojone potrzeby klientów,
•    instytucjach samorządowych wdrażających ideę inteligentnych specjalizacji,
•    instytucjach otoczenia biznesu oferujących usługi i doradztwo w zakresie zarządzania zmianami,
•    instytucjach oświatowych nastawionych na wdrażanie innowacyjnych metod nauczania.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć praktykę w firmach nastawionych na wdrażanie innowacyjnych procesów zmian i budowanie w oparciu o nie przewagi konkurencyjnej. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki
Absolwent studiów II stopnia na specjalności: Zarządzanie procesem zmian i Design Thinking może kontynuować naukę na studiach doktoranckich i podyplomowych.

Partnerzy w realizacji studiów:
W realizacji studiów na tej specjalności współpracujemy z organizacjami i instytucjami wykorzystującymi nowoczesne metody zarządzania procesem zmian np. Starostwo powiatowe w Bochni.

 

Stypendia

Krótki opis o programie stypendialnym i jak można sfinansować studia.

Stypendium Rektora

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen, mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz biorą czynny udział w życiu akademickim i promocji Uczelni. Wnioski o Stypendium Rektora należy składać do 15 października.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1 000 zł.

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września.

POMOC MATERIALNA

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapomogi

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być  np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.  Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Stypendia dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Rekrutacja na Ekonomię II st. w Bochni

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się na stronie uczelni

Kliknij w Rekrutacja online i załóż konto. Rejestracja trwa tylko kilka minut. Po zarejestrowaniu Twoim loginem będzie Twoje <nazwiskoimię>, a hasłem nr <pesel>.

2. Wypełnij uważnie formularz rekrutacyjny

To Trwa tylko kilka minut. Wypełnij informacje dokładnie. Rejestracja w systemie nie jest konieczna aby uzyskać status kandydata. Warunkiem wpisania na listę kandydatów na studia jest złożenie w siedzibie uczelni kompletu dokumentów.

3. Skompletuj wymagane dokumenty:

  • ankieta osobowa
  • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, bądź duplikat albo potwierdzona przez Uczelnię kserokopia
  • potwierdzona przez Uczelnię kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • dwie aktualne fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersja elektroniczna w rozdzielczości 300 dpi
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Kanclerza.

4. Złóż wymagane dokumenty w dziekanacie uczelni lub wybranego wydziału.

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni w Kielcach lub w siedzibach wydziałów zamiejscowych. Terminy składania dokumentów: do 30 września br.

5. Wpłać pierwsze czesne

Wszystkie formy studiów na Uczelni są odpłatne. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, po zakwalifikowaniu na studia, jest wniesienie l raty opłaty za studia w określonej przez Kanclerza wysokości.

Opłaty

Absolwenci Staropolskiej Szkoły Wyższej są zwolnieni z opłaty wpisowej Czesne płatne jest w 12 miesięcznych ratach (płatne z góry do 5 każdego miesiąca). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za cały rok w jednej racie, dzięki czemu otrzymasz zniżkę 5%.

Student nie ponosi dodatkowych opłat związanych z warunkiem, przedłużeniem sesji, urlopem dziekańskim, urlopem krótkoterminowym, urlopem długoterminowym, egzaminami dodatkowymi, egzaminami poprawkowymi oraz różnicami programowymi.

W sytuacji powtarzania roku, studenci są zobligowani do zapłaty 50% czesnego obowiązującego na danym kierunku.

opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł

Numer konta do wpłat wpisowego i opłaty rekrutacyjnej:

59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna. Opłata rekrutacyjna powinna zostać wniesiona do 3 dni od złożenia dokumentacji w formie elektronicznej bądź papierowej.
Wpłat czesnego będziesz dokonywać na indywidualne konta studenckie.

wysokość czesnego za rok studiów

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rok studiów 4 200 zł 4 200 zł
12 rat - wysokość raty 350 zł 350 zł

całkowity koszt studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne
8 400 zł 8 400 zł

Więcej informacji

  • Dziekanat Wydziału w Bochni
  • ul. Trudna 1
  • tel. 14 611 95 30, 41 345 85 88
  • bochnia@stsw.edu.pl
 

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie