Oferta edukacyjna

Finanse i Rachunkowość

3-letnie studia I stopnia

OPIS KIERUNKU

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Efektem procesu kształcenia jest rozumienie przyczyn i skutków występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu finansów, zarządzania, ekonomii, a także dyscyplin komplementarnych (np. matematyka, socjologia, informatyka), pozwala absolwentowi tego kierunku na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach samorządu terytorialnego w skali regionu, kraju i na arenie międzynarodowej.

Absolwent potrafi znajdować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości, rozumie je oraz umie je analizować. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości. Jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych na pomocniczych stanowiskach. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studentom oferujemy możliwość odbywania praktyk zawodowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki wieloletniej współpracy z partnerami zagranicznymi nasi studenci mogą odbywać praktyki w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji i innych miejscach na świecie. Praktyki zawsze łączymy z nauką języka obcego.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia trwają sześć semestrów. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy licencjackiej i egzaminem dyplomowym. Słuchacze uzyskują tytuł licencjata.

dobre praktyki i wymiana doświadczeń

W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Kontynuacja nauki 

Absolwent studiów I stopnia może kontynuować naukę na studiach magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość, Ekonomia, lub na studiach podyplomowych

 

 

 

specjalności

Na 2 roku wybierasz specjalność.

 

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

Celem kształcenia na specjalności jest dostarczenie studentom wiedzy, praktycznych umiejętności i podstawowych doświadczeń z zakresu rachunkowości wykorzystywanych przy prowadzeniu działalności przez wszystkie przedsiębiorstwa i inne organizacje zgodnie z polskimi i unijnymi regulacjami prawa bilansowego i podatkowego.W ramach specjalności uzyskuje się wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości, sporządzania bilansu i rachunku wyników, procedur opodatkowania oraz ubezpieczeń społecznych. 

Studenci nabywają umiejętności prowadzenia ewidencji działalności, sporządzania sprawozdań oraz dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych. Zdobywają praktyczne umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą i zostają przygotowani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych i statystycznych, deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych oraz przygotowania informacji na potrzeby zarządzania. 

Absolwenci specjalności są przygotowani do samodzielnego prowadzenia księgowości i rozliczeń podatkowych. Mogą także pracować jako księgowi w biurach rachunkowych i w jednostkach gospodarczych. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach specjalności są także przydatne przy prowadzeniu własnej działalności. 

Adresaci studiów
Specjalność adresowana jest do wszystkich, którzy chcą podjąć pracę w różnych instytucjach rynku finansowego i organizacjach gospodarczych, takich jak: banki, biura rachunkowe, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowo-handlowe, firmy konsultingowe, giełdy.

Treści kształcenia
W czasie studiów studenci zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę m.in. z zakresu:
•    systemu podatkowego oraz systemu ubezpieczeń społecznych,
•  zasad, procedur gromadzenia i przetwarzania oraz przekazywania zbiorów informacji w zakresie rachunkowości oraz obciążeń publicznoprawnych małych i średnich podmiotów gospodarczych,
•    ustalania i rozliczania podatków, w szczególności w małych i średnich podmiotach gospodarczych,
•    praw i obowiązków podatnika i płatnika w zakresie rozliczeń publicznoprawnych,
•    polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz eksponowania skutków sprawozdawczych przyjętej przez podmiot polityki rachunkowości,
•    konsekwencji sprawozdawczych i podatkowych specyficznych transakcji gospodarczych,
•    procedur oraz praw i obowiązków podatnika w postępowaniu podatkowym.

Kwalifikacje zawodowe
W ramach specjalności student uzyskuje:
•    wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości, sporządzania bilansu i rachunku wyników, procedur opodatkowania oraz ubezpieczeń społecznych;
•    umiejętności prowadzenia ewidencji działalności, sporządzania sprawozdań oraz dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych;
•   praktyczne umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą i zostaje przygotowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych i statystycznych, deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych oraz przygotowania informacji na potrzeby zarządzania;
•    kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia księgowości i rozliczeń podatkowych;

Perspektywa zawodowa
Absolwenci specjalności mogą być zatrudnieni w różnych przedsiębiorstwach, spółkach osobowych i kapitałowych, kancelariach doradców podatkowych i biegłych rewidentów, biurach rachunkowych, urzędach i izbach skarbowych, jednostkach ZUS oraz w podmiotach konsultingowych. Absolwenci tej specjalności otrzymują odpowiednie przygotowanie praktyczne do pracy na wielu odpowiedzialnych stanowiskach, jako:
•    pracownicy biur rachunkowych i kancelarii podatkowych,
•    samodzielni księgowi,
•    specjaliści ds. rozliczeń podatkowych,
•    specjaliści ds. rozliczeń ubezpieczeniowych,
•    pracownicy organów podatkowych i kontroli,
•    analitycy podatkowi w firmach audytorskich.
Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach specjalności stanowią podstawę przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki 
Absolwent studiów I stopnia może kontynuować naukę na studiach magisterskich, na kierunku Ekonomia, lub na studiach podyplomowych.

FINANSE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Cel kształcenia
Celem studiów na specjalności finanse podmiotów gospodarczych jest umożliwienie studentom nabycia wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej, bankowej, ubezpieczeniowej, budżetowej oraz zarządczej, obszaru płynności i wiarygodności finansowej, inżynierii finansowej, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych.

Adresaci studiów
Specjalność adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać sposoby funkcjonowania instytucji finansowych (banków, giełd, towarzystw ubezpieczeniowych itp.) oraz ukształtować umiejętność analizy i oceny zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych.

Treści kształcenia
Program kształcenia obejmuje zagadnienia m.in. z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa, gospodarki i strategii finansowo-ekonomicznej w przedsiębiorstwach, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości i ewidencji operacji gospodarczych, pozyskiwania przez przedsiębiorstwa kapitału na rynku finansowym, umiejętności przeprowadzenia analiz działalności gospodarczej, w tym analizy finansowej, prawa gospodarczego, obciążeń podatkowych i doradztwa podatkowego. Znajomość tych zagadnień pozwala absolwentom na podjęcie pracy jako menedżer finansowy, analityk finansowy, doradca klienta w instytucjach finansowych (bankach, funduszach inwestycyjnych).

Kwalifikacje zawodowe
Absolwent specjalności finanse podmiotów gospodarczych posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: planowania finansowego w przedsiębiorstwie, opracowywania budżetów operacyjnych dla projektów biznesowych, przeprowadzania diagnozy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem większości nowoczesnych narzędzi analitycznych, podejmowania decyzji operacyjnych i inwestycyjnych w oparciu o kryteria ekonomiczne, umiejętności do przeprowadzania rachunku kosztów kapitału i rachunku efektywności projektów inwestycyjnych, wykorzystania instrumentów controllingu strategicznego i operacyjnego w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa.

Perspektywa zawodowa
Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
o    służby ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw, w szczególności dział finansowy, dział controllingu, budżetowania, kontroli kosztów, analizy ekonomicznej,
o    instytucje finansowe, w szczególności banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki leasingowe i faktoringowe,
o    firmy konsultingowe.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus + i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki
Absolwent studiów I stopnia może kontynuować naukę na studiach magisterskich,, na kierunku Ekonomia, lub na studiach podyplomowych.


FINANSE PUBLICZNE

Cel kształcenia
Specjalność Finanse publiczne koncentruje się na przekazaniu studentom wiedzy z zakresu finansów publicznych, a w szczególności obejmującej zasady, reguły oraz sposoby zarządzania finansami publicznymi.

Adresaci studiów
Specjalność adresowana jest do wszystkich, którzy chcą podjąć pracę w przedsiębiorstwach współpracujących z sektorem finansów publicznych, instytucjach finansowych obsługujących sektor publiczny, instytucjach realizujących partnerstwo publiczno-prywatne, w tym współfinansowane ze środków pomocowych państwa lub europejskich, wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych na stanowiskach związanych z gospodarką finansową tych jednostek, jednostkami samorządu terytorialnego (gminami, powiatami, województwami).

Treści kształcenia
Prowadzone zajęcia koncentrują się na przekazaniu studentom wiedzy z zakresu finansów publicznych w szczególności obejmującej zasady, reguły oraz sposoby zarządzania finansami publicznymi. Studenci w trakcie kształcenia powinni nabyć umiejętności prawidłowego i swobodnego posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu finansów publicznych, analizy zachodzących zjawisk w sektorze finansów publicznych (zarówno pod względem prawnym jak i ekonomicznym), wykorzystywania dostępnych źródeł informacji o sektorze finansów publicznych oraz znajomość struktury i specyfiki prawno-finansowej poszczególnych jednostek sektora.

Kwalifikacje zawodowe
Studenci w trakcie kształcenia nabywają umiejętności prawidłowego i swobodnego posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu finansów publicznych, analizy zachodzących zjawisk w sektorze finansów publicznych (zarówno pod względem prawnym jak i ekonomicznym), wykorzystywania dostępnych źródeł informacji o sektorze finansów publicznych oraz znajomość struktury i specyfiki prawno-finansowej poszczególnych jednostek sektora.
Specjalność dedykowana jest osobom chcącym realizować się jako pracownicy szeroko pojętego sektora publicznego oraz osobom, które w podmiotach gospodarczych będą stykały się na co dzień z koniecznością współpracy z podmiotami sektora finansów publicznych. Przedmioty realizowane w ramach wykładów, ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych przygotują absolwentów do roli pracowników przedsiębiorstw świadczących usługi na rzecz podmiotów sektora finansów publicznych, zajmujących się zagadnieniami podatkowymi zarówno w podmiotach gospodarczych, jak i w administracji skarbowej, pracowników jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, ich gospodarkę finansową czy też kontrolę i nadzór nad działalnością takich jednostek.

Perspektywa zawodowa
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w:
•    przedsiębiorstwach współpracujących z sektorem finansów publicznych,
•    instytucjach finansowych obsługujących sektor publiczny,
•    instytucjach realizujących partnerstwo publiczno-prywatne, w tym współfinansowane ze środków pomocowych państwa lub europejskich,
•    wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych na stanowiskach związanych z gospodarką finansową tych jednostek a w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego ( gminach, powiatach, województwach).

Organizacja studiów
•    Studia trwają sześć semestrów.
•    Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych.
•    Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy licencjackiej i egzaminem dyplomowym.
•    Słuchacze uzyskują tytuł licencjata.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus + i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki
Absolwent studiów I stopnia może kontynuować naukę na studiach magisterskich, na kierunku Ekonomia, lub na studiach podyplomowych.

 

Stypendia

Krótki opis o programie stypendialnym i jak można sfinansować studia.

Stypendium Rektora

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen, mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz biorą czynny udział w życiu akademickim i promocji Uczelni. Wnioski o Stypendium Rektora należy składać do 15 października.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1 000 zł.

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września.

POMOC MATERIALNA

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapomogi

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być  np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.  Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Stypendia dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Rekrutacja na Finanse i rachunkowość I st. w Kielcach

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się na stronie uczelni

Kliknij w Rekrutacja online i załóż konto. Rejestracja trwa tylko kilka minut. Po zarejestrowaniu Twoim loginem będzie Twoje <nazwiskoimię>, a hasłem nr <pesel>.

2. Wypełnij uważnie formularz rekrutacyjny

To Trwa tylko kilka minut. Wypełnij informacje dokładnie. Rejestracja w systemie nie jest konieczna aby uzyskać status kandydata. Warunkiem wpisania na listę kandydatów na studia jest złożenie w siedzibie uczelni kompletu dokumentów.

3. Skompletuj wymagane dokumenty:

  • ankieta osobowa
  • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, bądź duplikat albo potwierdzona przez Uczelnię kserokopia
  • potwierdzona przez Uczelnię kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • dwie aktualne fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersja elektroniczna w rozdzielczości 300 dpi
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Kanclerza.

4. Złóż wymagane dokumenty w dziekanacie uczelni lub wybranego wydziału.

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni w Kielcach lub w siedzibach wydziałów zamiejscowych. Terminy składania dokumentów: do 30 września br.

5. Wpłać pierwsze czesne

Wszystkie formy studiów na Uczelni są odpłatne. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, po zakwalifikowaniu na studia, jest wniesienie l raty opłaty za studia w określonej przez Kanclerza wysokości.

Opłaty

Absolwenci Staropolskiej Szkoły Wyższej są zwolnieni z opłaty wpisowej Czesne płatne jest w 12 miesięcznych ratach (płatne z góry do 5 każdego miesiąca). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za cały rok w jednej racie, dzięki czemu otrzymasz zniżkę 5%.

Student nie ponosi dodatkowych opłat związanych z warunkiem, przedłużeniem sesji, urlopem dziekańskim, urlopem krótkoterminowym, urlopem długoterminowym, egzaminami dodatkowymi, egzaminami poprawkowymi oraz różnicami programowymi.

W sytuacji powtarzania roku, studenci są zobligowani do zapłaty 50% czesnego obowiązującego na danym kierunku.

opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł

Numer konta do wpłat wpisowego i opłaty rekrutacyjnej:

59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna. Opłata rekrutacyjna powinna zostać wniesiona do 3 dni od złożenia dokumentacji w formie elektronicznej bądź papierowej.
Wpłat czesnego będziesz dokonywać na indywidualne konta studenckie.

wysokość czesnego za rok studiów

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rok studiów 3 840 zł 3 840 zł
12 rat - wysokość raty 320 zł 320 zł

całkowity koszt studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne
11 520 zł 11 520 zł

Więcej informacji

  • Dziekanat Staropolskiej szkoły wyższej w Kielcach
  • ul. ul. Ponurego Piwnika 49
  • tel. 0-41-345-85-88; 0-41-345-23-57
  • rekrutacja@stsw.edu..pl
 

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie