Oferta edukacyjna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

PIĘCIOLETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Możliwość kontynuacji nauki przez osoby, które ukończyły studia licencjackie o specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 

 

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNAProfil: praktyczny
Poziom: studia jednolite magisterskie (5-cio letnie)


Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest ofertą studiów skierowaną dla osób ambitnych, które swoje życie zawodowe chcą w przyszłości poświęcić pracy dla innych.
Program studiów na tym kierunku to nowoczesna koncepcja kształcenia przyszłych nauczycieli
w oparciu o autorskie programy i praktyczną formę nauczania.
Propozycja  jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i  wczesnoszkolna  to wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska oświatowego na profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.
Mając olbrzymie doświadczenie w kształceniu i dokształcaniu nauczycieli, w oparciu o NOWY MODEL KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach będzie w sposób praktyczny i nowatorski przygotowywać przyszłych nauczycieli do pracy z dziećmi.
Opracowany przez naukowców i wybitnych specjalistów z tej dziedziny program studiów umożliwi rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
Studia przygotowują zarówno teoretycznie jak i metodycznie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. W programie studiów duży nacisk położony jest na wykształcenie specjalistów przygotowanych do indywidualnej pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, do organizowania przedszkolnego i szkolnego środowiska dziecka. Ważne również jest tu zwrócenie uwagi na współpracę z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym.

Praktyczny wymiar kształcenia
Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i  mają wymiar praktyczny, ze względu na kadrę naukowo-dydaktyczną i formę realizacji założonych efektów kształcenia.

Nauka w jednym, 5-cio letnim cyklu, obejmuje następujące moduły:
Moduł I- Ogólny
Moduł II – Podstawowy
Moduł III – Kierunkowy
Moduł IV – Przygotowanie w zakresie psychologiczno- pedagogicznym
Moduł V – Przygotowanie do integracji treści nauczania
Moduł VI – Dziecko/uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole podstawowej
Moduł  VII – Organizacja pracy przedszkola/szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dziecka: kultura przedszkola/szkoły
Moduł VIII – Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli
Moduł IX – Kultura języka
Moduł X – Język obcy
Moduł XI – Praktyka w przedszkolu i szkole podstawowej
Moduł XII – Dyplomowy
Moduł XIII – Personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu i design thinking

Uwieńczeniem procesu kształcenia będzie egzamin magisterski.

Partnerzy w realizacji studiów:
W realizacji studiów na tej specjalności współpracujemy z organizacjami i instytucjami z obszaru pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, w tym pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Stypendia

Krótki opis o programie stypendialnym i jak można sfinansować studia.

Stypendium Rektora

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen, mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz biorą czynny udział w życiu akademickim i promocji Uczelni. Wnioski o Stypendium Rektora należy składać do 15 października.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1 000 zł.

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września.

POMOC MATERIALNA

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapomogi

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być  np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.  Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Stypendia dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Rekrutacja na Pedagogikę - 5 lat w Kielcach

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się na stronie uczelni

Kliknij w Rekrutacja online i załóż konto. Rejestracja trwa tylko kilka minut. Po zarejestrowaniu Twoim loginem będzie Twoje <nazwiskoimię>, a hasłem nr <pesel>.

2. Wypełnij uważnie formularz rekrutacyjny

To Trwa tylko kilka minut. Wypełnij informacje dokładnie. Rejestracja w systemie nie jest konieczna aby uzyskać status kandydata. Warunkiem wpisania na listę kandydatów na studia jest złożenie w siedzibie uczelni kompletu dokumentów.

3. Skompletuj wymagane dokumenty:

  • ankieta osobowa
  • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, bądź duplikat albo potwierdzona przez Uczelnię kserokopia
  • potwierdzona przez Uczelnię kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • dwie aktualne fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersja elektroniczna w rozdzielczości 300 dpi
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Kanclerza.

4. Złóż wymagane dokumenty w dziekanacie uczelni lub wybranego wydziału.

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni w Kielcach lub w siedzibach wydziałów zamiejscowych. Terminy składania dokumentów: do 30 września br.

5. Wpłać pierwsze czesne

Wszystkie formy studiów na Uczelni są odpłatne. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, po zakwalifikowaniu na studia, jest wniesienie l raty opłaty za studia w określonej przez Kanclerza wysokości.

Opłaty

Absolwenci Staropolskiej Szkoły Wyższej są zwolnieni z opłaty wpisowej Czesne płatne jest w 12 miesięcznych ratach (płatne z góry do 5 każdego miesiąca). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za cały rok w jednej racie, dzięki czemu otrzymasz zniżkę 5%.

Student nie ponosi dodatkowych opłat związanych z warunkiem, przedłużeniem sesji, urlopem dziekańskim, urlopem krótkoterminowym, urlopem długoterminowym, egzaminami dodatkowymi, egzaminami poprawkowymi oraz różnicami programowymi.

W sytuacji powtarzania roku, studenci są zobligowani do zapłaty 50% czesnego obowiązującego na danym kierunku.

opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł

Numer konta do wpłat wpisowego i opłaty rekrutacyjnej:

59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna. Opłata rekrutacyjna powinna zostać wniesiona do 3 dni od złożenia dokumentacji w formie elektronicznej bądź papierowej.
Wpłat czesnego będziesz dokonywać na indywidualne konta studenckie.

wysokość czesnego za rok studiów

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
     
12 rat - wysokość raty 400 zł 400 zł

całkowity koszt studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne
24 000 zł 24 000 zł

Więcej informacji

  • Dziekanat Staropolskiej szkoły wyższej w Kielcach
  • ul. ul. Ponurego Piwnika 49
  • tel. 0-41-345-85-88; 0-41-345-23-57
  • rekrutacja@stsw.edu..pl

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie