Oferta edukacyjna

Bezpieczeństwo wewnętrzne

3-letnie studia I stopnia

OPIS KIERUNKU

Oferta edukacyjna na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne skierowana jest do osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego, które są zainteresowane zdobyciem praktycznej wiedzy niezbędnej do pracy w instytucjach związanych z sektorem bezpieczeństwa wewnętrznego m. in. administracji publicznej, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej czy służbach komercyjnych.

Student uzyskuje szeroką wiedzę na temat organizacji i zasad funkcjonowania państwa, jego ustrój, podział władzy, strukturę, zadania jego poszczególnych organów, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i roli administracji publicznej oraz innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Student tego kierunku nabędzie wiedzę związaną z systemem bezpieczeństwa państwa, systemem zarządzania kryzysowego, logistyką systemów bezpieczeństwa i służb mundurowych oraz z problematyką przestępczości i sposobami jej zwalczania. Student zdobędzie umiejętność rozumowania i analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. 

Organizacja studiów

Studia trwają sześć semestrów. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym. Słuchacze uzyskują tytuł licencjata.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń

W czasie studiów możesz odbyć praktykę w różnej wielkości firmach. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki

Student może kontynuować naukę na studiach magisterskich oraz podjąć naukę na studiach podyplomowych.

 

 

 

specjalności

Na 2 roku wybierasz specjalność.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA MIENIA (Z KWALIFIKACJAMI DETEKTYWISTYCZNYMI)

Cel kształcenia

Nauka na specjalności Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia ma za zadanie przygotować studentów do wykonywania zadań w zakresie profesjonalnej organizacji i wdrażania systemów bezpieczeństwa. Studia te dają również solidne podstawy do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, np. w formie agencji ochrony osób i mienia.

Ponadto studentom oferujemy możliwość odbywania praktyk zawodowych w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego, jak np.  Małopolski Urząd Wojewódzki, Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach, Straż Miejska w Wieliczce, w Myślenicach, Państwowa Straż Pożarna w Myślenicach, Starostwo Powiatowe w Wieliczce i w Myślenicach, Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, w ośrodkach wychowawczych.

Adresaci studiów
Specjalność adresowana jest do wszystkich, którzy swoją przyszłość wiążą z wykonywaniem zawodów związanych z rozwojem i bezpieczeństwem państwa, w jednostkach służb cywilnych oraz do osób już zatrudnionych w resorcie służb mundurowych.

Treści kształcenia
Zakres tematyczny programu studiów obejmuje, między innymi, takie zagadnienia jak.:
•    Podstawy prawne bezpieczeństwa,
•    Wprowadzenie do prawa karnego,
•    Prawne podstawy ochrony,
•    Zarządzanie zasobami ludzkimi,
•    Ochrona osób,
•    Ochrona obiektów i mienia,
•    Bezpieczeństwo imprez masowych,
•    Techniczne środki ochrony,
•    Samoobrona,
•    Środki przymusu bezpośredniego,
•    Wprowadzenie do detektywi styki,
•    Wywiad gospodarczy.

Kwalifikacje zawodowe
Absolwent tej specjalności będzie przygotowany m.in. do:
•    zakładania i prowadzenia własnej firmy ochroniarskiej, a po uzyskaniu licencji również firmy detektywistycznej;
•    wyciągania wniosków i formułowania hipotez śledczych na miejscu zdarzenia na podstawie ujawnionych śladów; 
•    projektowania i planowania najbardziej skutecznych sposobów zabezpieczenia obiektów przed kradzieżą i włamaniem oraz ochrony osób zagrożonych napadem lub porwaniem; 
•    korzystania z urządzeń służących do łączności bezprzewodowej oraz opracowania samodzielnego tablic kodów rozmówniczych; 
•    właściwej oceny realnego stanu zagrożenia osób lub mienia oraz infrastruktury oraz doboru odpowiednich środków i metod mających im zapobiec lub złagodzić skutki w razie ich wystąpienia; 
•    przygotowania projektów umowy, które zawiera z klientami firmy ochroniarskiej lub detektywistycznej oraz negocjacji korzystnych dla firmy warunki płatności; 
•    określania stopnia ryzyka biznesowego i umiejętności udziału w przetargach;
•    samodzielnego prowadzenia dokumentacji firmy, a w przypadku powierzenia jej innym osobom skutecznego nadzoru sposobu jej prowadzenia; 
•    opracowania planu ochrony osób lub mienia oraz przeprowadzenia procedur powołania SUFO ewentualnie WSO łącznie z przygotowaniem niezbędnych dokumentów; 
•    ujawniania na miejscu zdarzenia śladów daktyloskopijnych, mechanoskopijnych i traseologicznych, właściwego ich oznaczania i zabezpieczenia do czasu przybycia policji.

Perspektywa zawodowa
Przygotowuje do pracy m.in. w:
•    organizacjach i instytucjach gwarantujących bezpieczeństwo obywateli, podmiotów gospodarczych i mienia,
•    w administracji rządowej i samorządowej zapewniającej porządek publiczny,
•    firmach zajmujących się projektowaniem oraz realizacją systemów zabezpieczenia i monitoringu technicznego
•    w służbach mundurowych,
•    instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym (Interpol, Europol).

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć praktykę w różnej wielkości firmach. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki
Student może kontynuować naukę na studiach magisterskich oraz podjąć naukę na studiach podyplomowych.

LOGISTYKA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I SŁUŻB MUNDUROWYCH

Cel kształcenia
Studia na specjalności Logistyka systemów bezpieczeństwa i służb mundurowych przygotowują do planowania, organizowania, koordynowania oraz kontrolowania procesów logistycznych wspierających w działaniach służby mundurowe. Absolwenci tej specjalności będą potrafili zapewnić zasoby ludzkie i środki techniczne konieczne do skutecznego działania służb mundurowych, zaplanować procesy logistyczne w tym obszarze, a także zarządzać informacją i transportem jako narzędziami wsparcia bezpieczeństwa.

Adresaci studiów
Specjalność adresowana jest do wszystkich (mundurowych oraz cywilnych pracowników służb), którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w pionach i komórkach logistycznych odpowiadających za zaopatrzenie, magazynowanie i dystrybucję dóbr istotnych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania całych podmiotów.

Treści kształcenia
Program studiów obejmuje zapoznanie słuchaczy z teoretyczną jak i praktyczną wiedzą na temat logistyki rozumianej jako proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu towarów, materiałów i innych wyrobów zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie firmy, przedsiębiorstwa lub innej jednostki. 

W ramach studium słuchacze będą mieli okazję zaznajomić się z zasadami organizacji pionów logistycznych odpowiadających za działania służb mundurowych. Studenci poznają innowacyjne metody organizowania zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji wewnątrz jednostek planowania oraz efektywnego zarządzania zapasami co jest niezwykle istotne z punktu widzenia funkcjonowania danej jednostki lub służby.

Kwalifikacje zawodowe
Absolwent tej specjalności posiądą praktyczną wiedzę na temat procedur realizowania zamówień publicznych, a także pozyskiwania źródeł finansowania potrzeb służb mundurowych – w szczególności sprzętowych. Studia na specjalności logistyka systemów bezpieczeństwa i służb mundurowych dają gwarancję zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie analizowania aktualnego zapotrzebowania służb mundurowych, kompetencji w dziedzinie nowoczesnego planowania zaopatrzenia, jak również w sytuacjach kryzysowych, które stanowią immanentną cechę otoczenia działania tego rodzaju organizacji..

Perspektywa zawodowa
Absolwenci specjalności logistyka systemów bezpieczeństwa i służb mundurowych będą stanowić kadrę działów zaopatrzenia wszelkiego rodzaju służb mundurowych, w tym przede wszystkim Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej, ale również straży gminnych i służb ratownictwa medycznego.
Szeroka wiedza, w tym z zakresu nowych technologii, pozwoli im w sposób nowoczesny i precyzyjny realizować i planować zaopatrzenie podczas sytuacji kryzysowych, takich jak np. klęski żywiołowej. Umiejętność szybkiego podejmowania właściwych decyzji o znaczeniu strategicznym, nabyta podczas studiów na specjalności logistyka służb mundurowych, będzie stanowić niezaprzeczalny atut oraz stanowić wymierną przewagę na konkurencyjnym rynku pracy.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć praktykę w różnej wielkości firmach. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Cel kształcenia
Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie osób do pracy w instytucjach porządku publicznego na różnych szczeblach administracji, w tym w jednostkach zarządzania kryzysowego, przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu.

Adresaci studiów
Specjalność adresowana jest do wszystkich, którzy są zainteresowani problemami bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego na poszczególnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej.

Treści kształcenia

Zakres tematyczny programu studiów obejmuje, między innymi, takie zagadnienia jak.:
•    Diagnoza i analiza zagrożeń w społecznościach lokalnych
•    Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
•    Organizacja i zarządzanie systemami ratownictwa
•    Podstawy prawne zarządzania kryzysowego
•    Psychologia sytuacji kryzysowych
•    Systemy informatyczne w zarządzaniu kryzysowym

W zakresie wiedzy absolwent tej specjalności:
•    ma pogłębioną wiedzę z zakresu źródeł i skali współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa, wymienia poszczególne fazy i zasady zarządzania kryzysowego,
•    ma szeroką wiedzę na temat obowiązków i uprawnień jednostek administracji publicznej w sytuacji zagrożenia kryzysowego,
•    zna zasady i procedury współdziałania różnych organów i instytucji państwowych w sytuacjach kryzysowych,
•    ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego w okresie powodzi,
•    zna zasady komunikacji i negocjacji w sytuacjach kryzysowych.

W zakresie umiejętności absolwent:
•    analizuje i ocenia stan zagrożenia bezpieczeństwa,
•    opracowuje plany zapobiegania sytuacjom kryzysowym,
•    przygotowuje zintegrowany program zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
•    organizuje działania w sytuacjach kryzysowych,
•    potrafi określić działania likwidujące skutki powstałych sytuacji kryzysowych,
•    posiada umiejętność współpracy i skutecznego komunikowania się z różnymi podmiotami w sytuacjach kryzysowych.

W zakresie kompetencji społecznych:
•    docenia znaczenia zarządzania kryzysowego dla zapewnienia bezpieczeństwa jednostki i społeczności,
•    jest otwarty na formułowanie problemów związanych z zarządzaniem kryzysowym,
•    odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy związanej z zarządzaniem kryzysowym.

Perspektywa zawodowa
Absolwenci są przygotowani do obejmowania stanowisk:
•    w instytucjach sektora publicznego i przedsiębiorstwach prywatnych związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych, 
•    przewidzianych dla cywilnych pracowników Sił Zbrojnych, gdzie potrzebne są profesjonalna wiedza i kwalifikacje oraz w administracji specjalnej. 
•    administracyjnych w Wydziałach Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, Urzędach Miasta lub Starostwa, 
•    jako koordynatorzy działań Powiatowego lub Gminnego Centrum Zarządzania 
•    w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i innych instytucjach zagrożonych awariami i katastrofami. 
•    jako koordynator  lub menedżer ds. bezpieczeństwa.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć praktykę w różnej wielkości firmach. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

MENEDŻER BEZPIECZEŃSTWA

.

 

Stypendia

Krótki opis o programie stypendialnym i jak można sfinansować studia.

Stypendium Rektora

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen, mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz biorą czynny udział w życiu akademickim i promocji Uczelni. Wnioski o Stypendium Rektora należy składać do 15 października.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1 000 zł.

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września.

POMOC MATERIALNA

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapomogi

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być  np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.  Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Stypendia dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Rekrutacja na Bezpieczeństwo wewnętrzne I st. Myślenice

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się na stronie uczelni

Kliknij w Rekrutacja online i załóż konto. Rejestracja trwa tylko kilka minut. Po zarejestrowaniu Twoim loginem będzie Twoje <nazwiskoimię>, a hasłem nr <pesel>.

2. Wypełnij uważnie formularz rekrutacyjny

To Trwa tylko kilka minut. Wypełnij informacje dokładnie. Rejestracja w systemie nie jest konieczna aby uzyskać status kandydata. Warunkiem wpisania na listę kandydatów na studia jest złożenie w siedzibie uczelni kompletu dokumentów.

3. Skompletuj wymagane dokumenty:

  • ankieta osobowa
  • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, bądź duplikat albo potwierdzona przez Uczelnię kserokopia
  • potwierdzona przez Uczelnię kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • dwie aktualne fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersja elektroniczna w rozdzielczości 300 dpi
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Kanclerza.

4. Złóż wymagane dokumenty w dziekanacie uczelni lub wybranego wydziału.

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni w Kielcach lub w siedzibach wydziałów zamiejscowych. Terminy składania dokumentów: do 30 września br.

5. Wpłać pierwsze czesne

Wszystkie formy studiów na Uczelni są odpłatne. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, po zakwalifikowaniu na studia, jest wniesienie l raty opłaty za studia w określonej przez Kanclerza wysokości.

Opłaty

Absolwenci Staropolskiej Szkoły Wyższej są zwolnieni z opłaty wpisowej Czesne płatne jest w 12 miesięcznych ratach (płatne z góry do 5 każdego miesiąca). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za cały rok w jednej racie, dzięki czemu otrzymasz zniżkę 5%.

Student nie ponosi dodatkowych opłat związanych z warunkiem, przedłużeniem sesji, urlopem dziekańskim, urlopem krótkoterminowym, urlopem długoterminowym, egzaminami dodatkowymi, egzaminami poprawkowymi oraz różnicami programowymi.

W sytuacji powtarzania roku, studenci są zobligowani do zapłaty 50% czesnego obowiązującego na danym kierunku.

opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł

Numer konta do wpłat wpisowego i opłaty rekrutacyjnej:

59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna. Opłata rekrutacyjna powinna zostać wniesiona do 3 dni od złożenia dokumentacji w formie elektronicznej bądź papierowej.
Wpłat czesnego będziesz dokonywać na indywidualne konta studenckie.

wysokość czesnego za rok studiów

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rok studiów 3 600 zł 3 600 zł
12 rat - wysokość raty 300 zł 300 zł

całkowity koszt studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne
10 800 zł 10 800 zł

Więcej informacji

  • DZIEKANAT WYDZIAŁU W MYŚLENICACH
  • ul. Jagiellońska 8
  • tel. 12 271-63-68
  • rekrutacja@stsw.edu.pl
 

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie