Oferta edukacyjna

Pedagogika

3-letnie studia I stopnia

OPIS KIERUNKU

Propozycja studiów na kierunku Pedagogika kierowana jest do osób, które swoją przyszłość wiążą z zawodami wymagającymi dyscypliny, cierpliwości, kreatywności, poświęcenia i empatii,  tj. z zawodem pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, terapeuty. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do szeroko rozumianej działalności pedagogicznej, w szczególności do pełnienia różnych stanowisk i funkcji w placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach i organizacjach wymagających organizowania kształcenia, wychowania, opieki, terapii i resocjalizacji dzieci,  młodzieży i dorosłych.

 

Program studiów na kierunku Pedagogika  to profesjonalna koncepcja opracowana przez wybitnych przedstawicieli świata nauki, oparta na autorskich programach kształcenia, odpowiadających potrzebom rynku pracy.  W toku jego realizacji student uzyskuje nie tylko szeroką wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do podjęcia działalności pedagogicznej, przede wszystkim nabywa praktyczne umiejętności  z zakresu komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania i doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania pedagogicznego oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

 

Studenci kierunku: Pedagogika mają  możliwość odbywania praktyk zawodowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki wieloletniej współpracy z partnerami zagranicznymi mogą je realizować w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji i innych miejscach na świecie. Praktyki zawsze łączymy z nauką języka obcego.

 

 

specjalności

Na 2 roku wybierasz specjalność.

 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA (SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA)

Kształcenie w zakresie specjalności  Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza ma przygotować pedagoga, który widzi innego człowieka z różnych punktów odniesienia, holistycznie, który dostrzega, diagnozuje i umiejętnie reaguje na zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem, opieką, doradztwem i terapią.
Studia  dają możliwość poznania zasad prowadzenia działań opiekuńczych i wychowawczych oraz zasad funkcjonowania państwowego i społecznego sytemu opieki wobec dzieci, młodzieży i seniorów. Przygotowują do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, będącymi zarówno w normie funkcjonowania biopsychospołecznego, jak również  z różnego rodzaju trudnościami w tym funkcjonowaniu i deficytami rozwojowymi. Przygotowują specjalistów, którzy potrafią pomóc młodemu pokoleniu, a także dorosłym, odnaleźć się we współczesnym świecie i należycie zabezpieczyć ich najważniejsze potrzeby.
Program kształcenia obejmuje tradycyjne przedmioty z zakresu nauk pedagogicznych oraz specjalistyczne treści służące kształtowaniu praktycznych umiejętności niezbędnych w działaniach opiekuńczo-wychowawczych,   w tym m.in. umiejętność sporządzania diagnozy pedagogicznej oraz planowania oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych.

Adresaci studiów
Specjalność ta przeznaczona jest dla osób, które swoja przyszłość wiążą z opieką nad dziećmi, młodzieżą  lub osobami starszymi; z zawodem, który wymaga dużo empatii,  cierpliwości i samodyscypliny.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu: 
•    psychologii rozwojowej,
•    pedagogiki opiekuńczej - nurty i kierunki opieki nad dzieckiem,
•    społeczno-pedagogicznych problemów współczesnej rodziny,
•    wybranych problemów terapii zaburzeń rozwoju,
•    systemu opieki nad dzieckiem w Polsce i krajach Unii Europejskiej,
•    profesjonalnego wspomagania w rozwoju dzieci i młodzieży,
•    funkcjonowania dziecka w różnych środowiskach opiekuńczo-wychowawczych,
•    wybranych metod terapii pedagogicznej,
•    regulacji prawnych w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących opieki nad dziećmi.

Nabędziesz umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:
•    organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
•    pracy z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i dydaktyczne,
•    wybranych metod terapii pedagogicznej,
•    pracy z rodziną potrzebującą wsparcia,
•    diagnozowania potrzeb i trudności wychowawczych dzieci, młodzieży oraz osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, udzielania pomocy pedagogicznej, organizowania działań wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych,
•    rozpoznawania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych oraz zaburzeń rozwoju,
•    projektowania i realizacja działań z zakresu opieki, wychowania i terapii,
•    budowy, oceny i doskonalenia własnego warsztatu pracy,
•    korzystania z technologii informacyjnej w gromadzeniu materiałów do pracy,
•    traktowania dziecka jako podmiotu,
•    holistycznego zaspokajania jego potrzeb związanych z opieką ,edukacją i szeroko pojmowaną jakością życia,
•    interwencji kryzysowej,
•    metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w wybranych środowiskach wychowawczych,
•    projektowania działań profilaktycznych w środowisku,
•    rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży,
•    organizowania środowiska ucznia,
•    umiejętności wychowawczych.

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:
•    poczucia odpowiedzialności za dziecko,
•    komunikacji i relacji interpersonalnych,
•    zdolności empatycznego rozumienia i akceptacji wychowanka,
•    kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym,
•    współpracy z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i osób w trudnej sytuacji życiowej,
•    profesjonalnego i etycznego działania na rzecz dziecka i jego środowiska.

Perspektywy zawodowe:
Absolwent specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapia pedagogiczną jest przygotowany do stawiania diagnozy sytuacji wychowawczych i opiekuńczych, prowadzenia działań terapeutycznych (kompensacyjnych) oraz działań profilaktycznych w zakresie opieki i wychowania. 

Po ukończeniu specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli §3 i §4 posiadają kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach zasadniczych, zasadniczych szkołach zawodowych, placówkach oświatowo-wychowawczych takich jak np.: 
•    placówka opiekuńczo-wychowawcza
•    szkoła różnych szczebli
•    poradnia psychologiczno-pedagogiczna
•    instytucja pomocy społecznej
•    ośrodek interwencji kryzysowej
•    szkoły szpitalne i integracyjne
•    ośrodki pomocy rodzinie
•    placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego
•    ośrodki interwencji kryzysowej świadczące pomoc ofiarom przemocy lub innej sytuacji kryzysowej, w celu zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji
•    środowiskowe domy opieki nad dzieckiem, 
•    środowiskowe ośrodki opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych, 
•    świetlice środowiskowe, 
•    warsztaty terapii zajęciowej, 
•    instytucje wychowania pozaszkolnego, 
•    bursy, internaty. 
•    organizacja pozarządowa, stowarzyszenie, fundacja
•    placówka interwencyjna
•    sąd dla nieletnich.

Przykładowe stanowiska:
•    pedagog szkolny
•    terapeuta pedagogiczny
•    wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
•    doradca/konsultant w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych
•    opiekun środowiskowy w domach pomocy społecznej/ośrodkach wsparcia społecznego.

Absolwenci zdobędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki w obszarze resocjalizacji i socjoterapii Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki
Absolwent studiów I stopnia na specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza może kontynuować naukę w StSW na studiach magisterskich. Student może również podjąć naukę na studiach podyplomowych.

RESOCJALIZACJA Z SOCJOTERAPIĄ (SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA)

Studia o tej specjalności przygotowują  studenta w sposób merytoryczny i praktyczny do pracy z dziećmi i młodzieżą z pewnymi dysfunkcjami rozwojowymi, niedostosowanych społecznie oraz z dorosłymi, którzy wymagają opieki i terapii lub popadli w konflikt z prawem. W programie studiów duży nacisk położony jest na wykształcenie specjalistów przygotowanych do indywidualnej pracy profilaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz pracy zespołowej w różnego rodzaju placówkach specjalistycznych.

Adresaci studiów
Specjalność adresowana jest do wszystkich, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą z dziećmi młodzieżą i dorosłymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych.

Praktyczny wymiar kształcenia

Student zdobędzie wiedzę m.in. w zakresie: Click to collapse
•    rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym,
•    teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania,
•    projektowania i prowadzenia badań w pedagogice, a w szczególności dot. problemów badawczych, metod, technik i narzędzi badawczych,
•    rodzajów więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach,
•    procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowościach i zakłóceniach,
•    metod pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
•    specyfiki funkcjonowania osób niedostosowanych społecznie,
•    metodyki profilaktyki społecznej,
•    patologii społecznych,
•    metodyki pracy resocjalizacyjnej i poradnictwa specjalistycznego.

Student rozwija i doskonali swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:
•    diagnozy  potencjału  i potrzeb wychowanków,
•    wspierania rozwoju fizycznego, psychicznego oraz społecznego dziecka,
•    kierowania procesem wychowawczym, terapeutycznym w kierunku rozwijania potencjału wychowanka na bazie jego własnej aktywności,
•    oceny i wykorzystania metod i procedur pedagogicznych w pracy dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
•    pracy i współdziałania ze środowiskiem lokalnym,
•    rozwiązywania trudnych sytuacji w pracy pedagogicznej,
•    pracy zarówno z pojedynczym wychowankiem, jak i z całym zespołem,
•    pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi wymagającymi oddziaływań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, 
•    metod prowadzenia oddziaływań profilaktycznych,
•    kreowania klimatu pracy wspierania rozwoju podopiecznych opartego na współpracy,
•    analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań w obszarze patologii,
•    analizy przyczyn powstawania uzależnień, 
•    diagnozowania sytuacji osób niedostosowanych społecznie, uzależnionych, skazanych;
•     prognozowania oddziaływań terapeutycznych,
•    analizowania działań  praktycznych dotyczących terapii i resocjalizacji osób uzależnionych.

Student doskonali kompetencje społeczne m.in. w zakresie:
•    skutecznej komunikacji jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi,
•    rozwiązywania konfliktów przy wykorzystaniu metod i technik koncyliacyjnych,
•    pracy zespołowej i budowania współpracy,
•    budowania autorytetu,
•    doskonalenia własnych umiejętności i budowania własnego wizerunku,
•    etyki zawodowej,
•    efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu studiów student może podjąć pracę w:
•    placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
•    szkołach, jako pedagog szkolny;
•    ośrodkach wychowawczych, socjalizacyjnych;
•    świetlicach środowiskowych, wychowawczych, terapeutycznych;
•    sądach, jako kurator sądowy;
•    zakładach poprawczych i schroniskach młodzieżowych;
•    resztach śledczych i zakładach karnych;
•    stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się profilaktyką, opieką, wychowaniem, terapią i resocjalizacją.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów można odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Można również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki
Absolwent studiów I stopnia, specjalność Resocjalizacja z socjoterapią /pracą sądową może kontynuować naukę w StSW na studiach magisterskich. Student może również podjąć naukę na studiach podyplomowych.

Partnerzy w realizacji studiów:
W realizacji studiów  tej specjalności Uczelnia współpracuje z  instytucjami i organizacjami z obszaru pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi: 
•    Sąd Rejonowy w Kielcach;
•    Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach;
•    Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze z terenu woj. świętokrzyskiego;
•    Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii;
•    Zakłady karne, areszty śledcze;
•    Policja;
•    Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej;
•    Szkoły podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, licealne, technika, szkoły policealne.

LOGOPEDIA (SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA)

Studia przygotowują w pełni  do  pracy diagnostyczno-terapeutycznej z osobami z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji  oraz do działań z zakresu profilaktyki logopedycznej  i wczesnej interwencji na poziomie poradnictwa ogólnego. Autorski program studiów opracowany przez zespół specjalistów pod kierunkiem  prof. dra hab. Z. Tarkowskiego obejmuje szeroki zakres wiadomości teoretycznych i praktycznych z interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, jaką jest logopedia. 

Adresaci studiów
Specjalność adresowana jest wszystkich, którzy są zainteresowani właściwościami języka mówionego, którzy w swojej przyszłej pracy zawodowej pragną pomagać dzieciom z opóźnieniami i zaburzeniami rozwoju mowy, osobom z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu:

 • fonetyki i fonologii języka polskiego,
 • fonetyki artykulacyjnej,
 • anatomii, fizjologii i patologii aparatu mowy, 
 • kształtowania się mowy dziecka,
 • teorii zaburzeń mowy,
 • jednostek zaburzeń mowy, języka i komunikacji,
 • metodyki pracy diagnostyczno-terapeutycznej  z osobami z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji,
 • pracy profilaktycznej i dynamizującej rozwój mowy dziecka,
 • doradztwa logopedycznego oraz wczesnej interwencji logopedycznej.

Nabędziesz umiejętności praktyczne m.in. z zakresu:

 • diagnozy poziomu rozwoju mowy,
 • diagnozy:  dyslalii, jąkania, giełkotu, oligofazji, schizofazji, SLI, zaburzeń mowy pochodzenia organicznego,
 • diagnozy zaburzeń komunikacji językowej o osób z  całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • diagnozy surdologopedycznej,
 • stymulacji rozwoju mowy,
 • terapii logopedycznej: dyslalii, jąkania, oligofazji, zaburzeń mowy pochodzenia organicznego,
 • terapii surdologopedycznej,
 • prowadzenia dokumentacji logopedycznej,
 • sporządzania opinii logopedycznej.

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:

 • skutecznej komunikacji jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi,
 • rozwiązywania konfliktów przy wykorzystaniu metod koncyliacyjnych,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • pracy zespołowej i budowania współpracy z innymi specjalistami,
 • budowania autorytetu,
 • etyki zawodowej logopedy,
 • doskonalenia własnych umiejętności i budowania własnego wizerunku,
 • efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w: placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych - także integracyjnych, w  placówkach kształcenia specjalnego), ośrodkach wczesnej interwencji, domach pomocy społecznej, instytucjach profilaktyki społecznej. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki 
Absolwent studiów I stopnia na specjalności Logopedia może kontynuować naukę w StSW na studiach magisterskich na tej samej specjalności. Absolwent może również podjąć naukę na studiach podyplomowych w StSW.

ARCHITEKT CZASU WOLNEGO

...

 

Stypendia

Krótki opis o programie stypendialnym i jak można sfinansować studia.

Stypendium Rektora

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen, mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz biorą czynny udział w życiu akademickim i promocji Uczelni. Wnioski o Stypendium Rektora należy składać do 15 października.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1 000 zł.

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września.

POMOC MATERIALNA

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapomogi

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być  np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.  Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Stypendia dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Rekrutacja na Pedagogikę I st. Myślenice

Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się na stronie uczelni

Kliknij w Rekrutacja online i załóż konto. Rejestracja trwa tylko kilka minut. Po zarejestrowaniu Twoim loginem będzie Twoje <nazwiskoimię>, a hasłem nr <pesel>.

2. Wypełnij uważnie formularz rekrutacyjny

To Trwa tylko kilka minut. Wypełnij informacje dokładnie. Rejestracja w systemie nie jest konieczna aby uzyskać status kandydata. Warunkiem wpisania na listę kandydatów na studia jest złożenie w siedzibie uczelni kompletu dokumentów.

3. Skompletuj wymagane dokumenty:

 • ankieta osobowa
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, bądź duplikat albo potwierdzona przez Uczelnię kserokopia
 • potwierdzona przez Uczelnię kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • dwie aktualne fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersja elektroniczna w rozdzielczości 300 dpi
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Kanclerza.

4. Złóż wymagane dokumenty w dziekanacie uczelni lub wybranego wydziału.

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni w Kielcach lub w siedzibach wydziałów zamiejscowych. Terminy składania dokumentów: do 30 września br.

5. Wpłać pierwsze czesne

Wszystkie formy studiów na Uczelni są odpłatne. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, po zakwalifikowaniu na studia, jest wniesienie l raty opłaty za studia w określonej przez Kanclerza wysokości.

Opłaty

Absolwenci Staropolskiej Szkoły Wyższej są zwolnieni z opłaty wpisowej Czesne płatne jest w 12 miesięcznych ratach (płatne z góry do 5 każdego miesiąca). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za cały rok w jednej racie, dzięki czemu otrzymasz zniżkę 5%.

Student nie ponosi dodatkowych opłat związanych z warunkiem, przedłużeniem sesji, urlopem dziekańskim, urlopem krótkoterminowym, urlopem długoterminowym, egzaminami dodatkowymi, egzaminami poprawkowymi oraz różnicami programowymi.

W sytuacji powtarzania roku, studenci są zobligowani do zapłaty 50% czesnego obowiązującego na danym kierunku.

opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł

Numer konta do wpłat wpisowego i opłaty rekrutacyjnej:

59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna. Opłata rekrutacyjna powinna zostać wniesiona do 3 dni od złożenia dokumentacji w formie elektronicznej bądź papierowej.
Wpłat czesnego będziesz dokonywać na indywidualne konta studenckie.

wysokość czesnego za rok studiów

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
Rok studiów 3 600 zł 3 600 zł
12 rat - wysokość raty 300 zł 300 zł

całkowity koszt studiów

studia stacjonarne studia niestacjonarne
10 800 zł 10 800 zł

Więcej informacji

 • DZIEKANAT WYDZIAŁU W MYŚLENICACH
 • ul. Jagiellońska 8
 • tel. 12 271-63-68
 • rekrutacja@stsw.edu.pl
 

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie