Oferta edukacyjna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

PIĘCIOLETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Możliwość kontynuacji nauki przez osoby, które ukończyły studia licencjackie o specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 

 

 

specjalności

Na 2 roku wybierasz specjalność.

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA

Specjalność przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną na stanowisku nauczyciela w szkołach specjalnych oraz nauczyciela wspomagającego w placówkach integracyjnych, a także pedagoga – terapeuty w poradniach rehabilitacyjnych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy. Absolwent uzyska przygotowanie w zakresie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania, wieloprofilowej terapii oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji. Specjalność przygotowuje również do skutecznej i zindywidualizowanej pracy z dziećmi w różnym wieku (od dzieci w przedszkolnym do końca etapu edukacji wczesnoszkolnej). Dzięki bogatej ofercie programowej absolwent z łatwością odnajdzie się w różnych placówkach oświatowych i wychowawczych jako kompetentny nauczyciel, wychowawca lub opiekun dziecięcy.

Adresaci studiów:
Oferta skierowana jest do osób, które swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą  z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Praktyczny wymiar kształcenia
Absolwent uzyska szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną, ale przede wszystkim nabędzie  umiejętności praktyczne. Będzie w pełni przygotowany do wykonywania zadań zawodowych.

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę: 
•    na  stanowisku nauczyciela szkołach specjalnych,
•    na stanowisku nauczyciela wspomagającego w placówkach integracyjnych,
•    jako  pedagog – terapeuta w poradniach rehabilitacyjnych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy,
•    jako nauczyciel wczesnej edukacji w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki
Absolwent studiów I stopnia na specjalności: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika wczesnoszkolna może kontynuować naukę w StSW na studiach magisterskich na specjalnościach: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Logopedia, Resocjalizacja.

Absolwent może również podjąć naukę na studiach podyplomowych w StSW:
•    Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju,
•    Logopedia, 
•    Coaching rozwojowy.

Partnerzy w realizacji studiów:
•    Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Pomocna dłoń” w Kielcach,
•    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Kielcach, ul. Kryształowa 6,
•    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17 w Kielcach, ul. Szkolna 29,
•    Poradnia Neurologiczna „Synapsa”,
•    PS nr 4, PS nr 36.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do organizowania i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, rozumianego jako wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także - pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

Specjalność przygotowuje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Absolwent uzyska kompetencje w zakresie profilaktyki, wieloprofilowej diagnozy, rehabilitacji oraz wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub z zaburzeniami rozwojowymi, w tym m.in. z dysfunkcją wzroku, słuchu, ruchu, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego. Będzie przygotowany do pracy na stanowisku terapeuty – pedagoga specjalnego w zespołach wczesnego wspomagania, placówkach wczesnej interwencji oraz w zakresie opieki nad małym dzieckiem. Specjalność daje również przygotowanie do wychowania i nauczania dzieci w różnych formach organizacyjnych przedszkola i szkoły. Wyposaża w wiadomości i umiejętności przydatne do organizowania działalności pedagogicznej w klasycznych i alternatywnych formach wychowania przedszkolnego, jak również do pełnienia roli nauczyciela w klasach I - III szkoły podstawowej.

Adresaci studiów:
Oferta skierowana jest do osób, które swoją przyszłość zawodowa wiążą z pracą z dziećmi, szczególnie zagrożonymi niepełnosprawnością lub z zaburzeniami rozwojowymi.

Praktyczny wymiar kształcenia
Absolwent uzyska szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną, ale przede wszystkim nabędzie  umiejętności praktyczne. Będzie w pełni przygotowany do wykonywania zadań zawodowych.

Zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu: Click to collapse
•    patologii rozwoju, zaburzeń w zachowaniu i zaburzeń funkcjonowania psychospołecznego człowieka oraz  ich etiologii,
•    diagnozowania pedagogicznego, w szczególności diagnozowania potrzeb osób niepełnosprawnych i osób z zaburzeniami społecznego funkcjonowania oraz działań profilaktycznych, możliwości rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych,
•    teorii wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych nakierowanych w szczególności na osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych - niepełnosprawne, chore, niedostosowane społecznie.
•    metodyki  edukacji początkowej,
•    planowania, projektowania oraz strategii konstruowania procesu kształcenia ogólnego i specjalnego oraz upowszechniania wiedzy pedagogicznej ukierunkowanej na zastosowanie praktyczne, szczególnie w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych  i niedostosowanych społecznie,
•    medycznych  aspektów zaburzeń w rozwoju małego dziecka - jednostek nozologicznych, kategorii diagnostycznych,
•    diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej małego dziecka niepełnosprawnego,
•    wybranych metody terapii i wspomagania rozwoju małego dziecka niepełnosprawnego,
•    organizacji zespołu wczesnego wspomagania rozwoju – podstaw  prawnych, procedur, standardów.

Nabędziesz umiejętności praktyczne m.in. w zakresie: 
•    diagnozowania i projektowania działań pedagogicznych nakierowanych w szczególności na osoby niepełnosprawne, osoby z zaburzeniami psychospołecznego  funkcjonowania,
•    diagnozy  potencjału ucznia,
•    opracowania i dostosowania  realizowanych  działań edukacyjnych terapeutycznych, socjalizacyjnych  potrzeb i możliwości ucznia z uwzględnieniem deficytów rozwojowych i/lub funkcjonalnych,
•    oceny przydatność i adekwatności  typowych metod, procedur  i praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej, w tym: rewalidacyjnych, terapeutycznych,  socjalizacyjnych,
•    rozwiązywania problemów etycznych pojawiających się w działalności praktycznej nauczyciela, pedagoga specjalnego, terapeuty,
•    diagnozowania małego dziecka niepełnosprawnego,
•    stymulowania funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole,
•    konstruowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:
•    skutecznej komunikacji jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi,
•    radzenia sobie ze stresem,
•    pracy zespołowej i budowania współpracy z innymi specjalistami,
•    etyki zawodowej,
•    doskonalenia własnych umiejętności i budowania własnego wizerunku,
•    efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę: 
•    na stanowisku terapeuty – pedagoga specjalnego w zespołach wczesnego wspomagania, placówkach wczesnej interwencji oraz w zakresie opieki nad małym dzieckiem.
•    jako nauczyciel przedszkola.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kontynuacja nauki
Absolwent studiów I stopnia na specjalności: Wczesne wspomaganie rozwoju, wychowanie pedagogika przedszkolna może kontynuować naukę w StSW na studiach magisterskich m.in. na specjalnościach: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Logopedia.

Absolwent może również podjąć naukę na studiach podyplomowych w StSW:
•    Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju,
•    Mediacje i interwencja kryzysowa, 
•    Logopedia, 
•    Coaching rozwojowy.

Partnerzy w realizacji studiów:
•    Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Pomocna dłoń” w Kielcach,
•    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Kielcach, ul. Kryształowa 6,
•    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17 w Kielcach, ul. Szkolna 29,
•    Poradnia Neurologiczna „Synapsa”,
•    PS nr 4, PS nr 36.


LOGOPEDIA

Studia przygotowują w pełni  do  pracy diagnostyczno-terapeutycznej z osobami z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji oraz do działań z zakresu profilaktyki logopedycznej  i wczesnej interwencji na poziomie poradnictwa ogólnego. Autorski program studiów opracowany przez zespół specjalistów pod kierunkiem prof. dra hab. Z. Tarkowskiego obejmuje szeroki zakres wiadomości teoretycznych i praktycznych z interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, jaką jest logopedia.

Adresaci studiów
Specjalność adresowana jest wszystkich, którzy są zainteresowani właściwościami języka mówionego, którzy w swojej przyszłej pracy zawodowej pragną pomagać dzieciom z opóźnieniami i zaburzeniami rozwoju mowy, osobom z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji.

Praktyczny wymiar kształcenia

 

Zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu:
•    fonetyki i fonologii języka polskiego,
•    fonetyki artykulacyjnej,
•    anatomii, fizjologii i patologii aparatu mowy, 
•    kształtowania się mowy dziecka,
•    teorii zaburzeń mowy,
•    jednostek zaburzeń mowy, języka i komunikacji,
•    metodyki pracy diagnostyczno-terapeutycznej  z osobami z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji,
•    pracy profilaktycznej i dynamizującej rozwój mowy dziecka,
•    doradztwa logopedycznego oraz wczesnej interwencji logopedycznej

Nabędziesz umiejętności praktyczne m.in. z zakresu:
•    diagnozy poziomu rozwoju mowy,
•    diagnozy:  dyslalii, jąkania, giełkotu, oligofazji, schizofazji, SLI, zaburzeń mowy pochodzenia organicznego,
•    diagnozy zaburzeń komunikacji językowej o osób z  całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
•    diagnozy surdologopedycznej,
•    stymulacji rozwoju mowy,
•    terapii logopedycznej: dyslalii, jąkania, oligofazji, zaburzeń mowy pochodzenia organicznego,
•    terapii surdologopedycznej,
•    prowadzenia dokumentacji logopedycznej,
•    sporządzania opinii logopedycznej

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:
•    skutecznej komunikacji jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi,
•    rozwiązywania konfliktów przy wykorzystaniu metod koncyliacyjnych,
•    radzenia sobie ze stresem,
•    pracy zespołowej i budowania współpracy z innymi specjalistami,
•    budowania autorytetu,
•    etyki zawodowej logopedy,
•    doskonalenia własnych umiejętności i budowania własnego wizerunku,
•    efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę m.in. w:
•    placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych - także integracyjnych,w  placówkach kształcenia specjalnego), 
•    ośrodkach wczesnej interwencji,
•    domach pomocy społecznej, 
•    instytucjach profilaktyki społecznej. 
Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Nasi eksperci 
Na specjalności: Logopedia zajęcia realizowane m.in. przez praktyków, ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w pracy. Do tego grona zaliczają się  m.in.: Lidia Klaro Celej, Ewa Antoszkiewicz, Beata Banasik, prof. Grzegorz Szumski i inni.

Kontynuacja nauki
Absolwent studiów I stopnia na specjalności Logopedia może kontynuować naukę w StSW na studiach podyplomowych:
•    Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
•    Mediacje i interwencja kryzysowa, 
•    Zarządzanie i organizacja oświaty, 
•    Coaching rozwojowy.

REHABILITACJA OSÓB ZE SPRZĘŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Dla kogo?
Specjalność adresowana jest do osób, które wiążą swoją karierę zawodową z pracą z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi ze sprzężoną niepełnosprawnością. Absolwent studiów I stopnia otrzyma odpowiednią wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu podjąć pracę w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, domach pomocy społecznej oraz klinikach i poradniach zdrowia psychicznego.

Praktyczny wymiar kształcenia

 

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie: Click to collapse
•    specyfiki funkcjonowania osób ze sprzężona niepełnosprawnością;
•    rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym;
•    technik oddziaływania terapeutycznego w ośrodkach edukacyjnych;
•    schematów diagnozy potrzeb osób ze sprzężoną niepełnosprawnością;
•    podstaw tworzenia programów terapeutycznych;
•    procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania;
•    projektowania programów rehabilitacyjnych; 
•    metod pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. z zakresu:
•    pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością;
•    diagnozy potrzeb wynikających z rozwoju psychofizycznego osób ze sprzężoną niepełnosprawnością;
•    metod prowadzenia procesu terapeutyczno-rehabilitacyjnego w sposób dopasowany do potrzeb grupy; 
•    wspierania rozwoju fizycznego, psychicznego oraz społecznego osób ze sprzężoną niepełnosprawnością;
•    kreowania i indywidualizowania programów terapeutycznych;
•    dostosowywania metod zajęciowych do potrzeb grupy;
•    wdrażania nowoczesnych technik oraz kanałów przepływu  informacji;
•    prowadzenia i realizowania zajęć terapeutycznych;
•    wykorzystywania i dopasowywania poznanej teorii do konkretnego przypadku.

Doskonalisz kompetencje społeczne m.in. w zakresie:
•    skutecznej komunikacji jako podstawy budowania konstruktywnych relacji z innymi;
•    rozpoznawania i rozumienia potrzeb osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością;
•    zarządzania stresem;
•    budowania wzajemnego zaufania;
•    asertywności;
•    budowania świadomości  prowadzenia zindywidualizowanych zajęć;
•    budowania motywacji do podjęcia działań;
•    współpracy w grupie; 
•    budowania autorytetu;
•    empatii;
•    kreatywnego podchodzenia do elementów problemowych;
•    etyki zawodowej;
•    doskonalenia własnych umiejętności i budowania własnego wizerunku jako pedagoga.

Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w:
•    w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, 
•    poradniach zdrowia psychicznego  
•    w warsztatach terapii zajęciowej, 
•    domach pomocy społecznej, 
•    środowiskowych domach samopomocy.
•    punktach terapii zajęciowej.

Dobre praktyki i wymiana doświadczeń
W czasie studiów możesz odbyć wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Nasi eksperci
Na specjalności: Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością zajęcia realizowane m.in. przez praktyków, ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Do tego grona zaliczają się  m.in.: Lidia Klaro Celej, Ewa Antoszkiewicz, Beata Banasik, prof. Grzegorz Szumski i inni.

Kontynuacja nauki
Absolwent studiów I stopnia na specjalności Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością może kontynuować naukę na studiach podyplomowych: 
•    Zarządzanie i organizacja oświaty, 
•    Interwencja kryzysowa z elementami mediacji,
•    Terapia pedagogiczna.

Partnerzy w realizacji studiów:
W realizacji studiów na tej specjalności współpracujemy z organizacjami i instytucjami z obszaru pracy z dziećmi, w tym pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Stypendia

Krótki opis o programie stypendialnym i jak można sfinansować studia.

Stypendium Rektora

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen, mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz biorą czynny udział w życiu akademickim i promocji Uczelni. Wnioski o Stypendium Rektora należy składać do 15 października.

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1 000 zł.

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa:
dla studentów – do 31 sierpnia dla kandydatów – do 15 września.

POMOC MATERIALNA

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie.

Zapomogi

Zapomoga przysługuje studentom, którzy z przyczyn losowych znajdą się tymczasowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy. Takim zdarzeniem może być  np.: nieszczęśliwy wypadek, choroba lub śmierć kogoś z najbliższej rodziny.  Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Stypendia dla niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie